• 22 Hydref 2021
  Interniaethau Prifysgol Abertawe:Canllaw i Gyflogwyr

  Mae Prifysgol Abertawe'n darparu mynediad i gronfa o dros 20,000 o fyfyrwyr a graddedigion dawnus iawn i lenwi swyddi rhan-amser, rolau i raddedigion a lleoliadau profiad gwaith. Rydym yn cynnig cyfleoedd interniaeth tymor byr, wedi'u hariannu'n llawn a rydym am i'ch sefydliad a'n hinterniaid gael y gorau o'n cyfleoedd dysgu'n seiliedig ar waith. Bydd dilyn y camau hyn yn galluogi hyn.

 • 1 Hydref 2021
  Yr Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu: darparu hyfforddiant ymchwil ôl-raddedig a yrrir gan ddiwydiant ar gyfer peirianwyr y dyfodol

  Cychwynnwyd yr Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) yn 2015 a’r nod oedd creu arweinwyr y dyfodol ar gyfer diwydiant yng Nghymru trwy ymchwil ôl-raddedig a noddir gan ddiwydiant. Yma, mae Thomas Lewis, Cydlynydd Prosiect Caenu M2A, yn trafod sut mae’r Academi yn dymuno adeiladu ar bartneriaethau rhwng y byd academaidd a diwydiant a chwistrellu arloesi parhaus i fyd ymchwil a byd diwydiant.

 • 1 Hydref 2021
  Dathlu 10 mlynedd o'r prosiect METaL

  Mae prosiect METaL (Addysg, Hyfforddiant, a Dysgu Deunyddiau a Gweithgynhyrchu) yn weithred dysgu yn y gweithle a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru ac mae’n rhan o’r Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg. I ddathlu ei ben-blwyddyn yn 10 oed, mae’r Athro Dave Penney a’r Athro James Sullivan, yn myfyrio ar sut mae’r prosiect wedi datblygu o’r syniad gwreiddiol i brosiect Cymru gyfan sydd wedi cyflenwi dysgu yn y gweithle i dros 1000 o bobl.

 • 24 Medi 2021
  Yr Economi Las a defnyddio adnoddau cefnforol yn gynaliadwy

  Mae cefnforoedd yn amgylcheddau cymhleth iawn a'r nod sylfaenol i'r sector ynni morol yw dylunio'r ddyfais fwyaf cost-effeithiol o ddal ynni ar gyfer yr amgylcheddau hyn: un na fydd angen llawer o waith cynnal a chadw arni i berfformio'n dda. Nid oes gan un sefydliad yr atebion i'r holl gwestiynau y mae angen eu hateb er mwyn cyflawni'r nod hwn, felly mae cydweithio'n hanfodol i lwyddiant parhaus y diwydiant hwn. Yma rydyn ni'n dangos sut mae'r Brifysgol yn helpu'r diwydiant i gyflawni ei nodau

 • 6 Medi 2021
  Mae technoleg newydd ym Mhrifysgol Abertawe'n cynnig gallu dadansoddol unigryw yn y DU i ganfod ystod lawer ehangach o sylweddau organig mewn solidau a hylifau

  Rydym yn falch o gyhoeddi cyrhaeddiad gallu dadansoddol newydd ac unigryw yn y DU sy'n cynnig newid sylweddol mewn technegau mesur, â’r potensial i ganfod ystod lawer ehangach o sylweddau organig (gan gynnwys isomerau) mewn solidau a hylifau.

 • 14 Mehefin 2021
  Cydweithio i sicrhau dyfodol disglair a ffyniannus ar ôl y pandemig

  Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae sefydliadau ar draws pob sector wedi mynd i'r afael ag effeithiau deuol Brexit a phandemig byd-eang. Yma, mae Is-Ganghellor yr Athro Paul Boyle yn ystyried rôl Prifysgol Abertawe yn adferiad ein rhanbarth a chenedl, a'r cyfleoedd ar gyfer cydweithrediad gwell rhwng prifysgolion a phartneriaid mewn diwydiant dros y misoedd a blynyddoedd nesaf.

 • 17 Mai 2021
  Rhaglen Cymorth i Raddedigion i Gyflogwyr

  Ym Mhrifysgol Abertawe rydyn ni’n ymrwymedig i helpu’ch sefydliad i lwyddo yn yr hinsawdd economaidd fyd-eang bresennol. Rydyn ni eisiau eich cefnogi chi i ddod o hyd i’r dalent orau a chynnig porth i’n carfan o fwy na 20,000 o fyfyrwyr a graddedigion.

 • 21 Ionawr 2021
  Hwb o £4m i ariannu ymchwil y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru

  Gall busnesau gweithgynhyrchu ledled Cymru barhau i arloesi’n flaengar yn sgîl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru bod £4 miliwn o gyllid yn dod o’r UE.