Cefnogir myfyrwyr sy'n astudio trwy'r Gymraeg gan 阿卡兰大学

Mae modd i chi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ar draws ystod eang o bynciau - mae darpariaeth ym mhob Coleg.

Mae parhau i dderbyn eich haddysg trwy’r Gymraeg wedi i chi astudio trwy gyfrwng yr iaith mewn ysgol neu goleg addysg bellach yn fantais werthfawr o ran eich datblygiad personol. Y mae cyfleoedd ar gael o fewn darpariaeth y Brifysgol i fyfyrwyr sy’n rhugl ac yn hyderus yn yr iaith yn ogystal ag i’r rhai sy’n llai hyderus neu sy’n ddysgwyr pur. Cynigir cyrsiau gradd cyflawn trwy’r Gymraeg, gyrsiau lle mae modiwlau penodol ar gael yn y Gymraeg, ac mewn rhai pynciau mae’n bosibl dilyn dosbarthiadau seminar a thiwtorial ar gyfer modiwlau a ddysgir yn bennaf drwy gyfrwng y Saesneg.

Mae hawl gennych i gyflwyno gwaith cwrs ac i sefyll eich arholiadau yn y Gymraeg, hyd yn oed os ydych wedi dewis dilyn cyrsiau cyfrwng Saesneg. O barhau i astudio y cyfan, 新精灵, o’ch cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwch yn datblygu eich sgiliau yn y ddwy iaith – y Gymraeg a’r Saesneg – gan roi eich hun mewn safle cryfach er mwyn gallu chwarae rhan lawn yn y gymdeithas ddwyieithog sydd ohoni.

达里尔弗伦犬 Pam astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Helô, Gwern ydw i a fi yw Swyddog Materion Cymraeg Undeb y Myfyrwyr!

Rôl Gwern yw sicrhau bod holl fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn derbyn cyfleodd cyfartal i astudio yn y Gymraeg pe baent yn dymuno hynny. Bydd Gwern hefyd yn hyrwyddo’r iaith, diwylliant a hanes i’n myfyrwyr, ac yn gweithio gyda’r Brifysgol i sicrhau ein bod ni mor ddwyieithog â phosib!

请注意
Delwedd yn dangos twf o 135% mewn astudio 40+ credyd trwy gyfrwng y Gymraeg
摩尔
Myfyrwyr yn eistedd tu fas ar gampws SIngleton
delwedd yn dangos ysgolheigion rhagorol - rhai o brief ysgolheigion Cymru a bri rhyngwladol yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg
Myfyriwr hanes yn edyrch i'r camera